Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vieskan Caravanhuolto Oy

Y-Tunnus: 3098663-2

Jokiniittytie 35 84540 Ylivieska

Puhelin: 050-3834455

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pasi Isokoski 

Vieskan Caravanhuolto Oy

Puhelin: 050-3834455

Sähköposti: huolto@vieskancaravanhuolto.fi

3. Rekisterin nimi

Vieskan Caravanhuollon asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen, palvelujen tuottamiseen, laskuttamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot ( postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite )
  • Henkilötunnus tai Y-tunnus
  • Asiakasnumero
  • Laskutustiedot
  • Asiakkaan pankkitilin numero, mikäli kaupanteon yhteydessä se on tarpeellista
  • Ajoneuvorekisterin tiedot (Trafi)

Lisäksi valvontakameroiden videotallenteista muodostuu dynaaminen rekisteri, joista vanhin tieto tuhoutuu itsestään. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten arpajaisten, kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi muista rekistereistä esim. henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Lisäksi haemme ajoneuvoihin tarkentavia tietoja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestelmästä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkuuden hoitamista varten. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturva toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkistus- ja päivityspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti yrityksen tiloissa ottamalla yhteys rekisteriasioista hoitavaan henkilöön. Pyynnön tulee olla myös kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten, ottamalla yhteyttä rekisteriasioista hoitavaan henkilöön.

10. Muut oikeudet

Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.